• Kategori
   Kriterlerinize uyan bir kategori bulunamadı.
   • Marka
    Kriterlerinize uyan üretici bulunamadı.
   • Products
    Kriterlerinize uyan ürün bulunamadı.
     • Ara
      Kriterlerinize uyan blog yazısı bulunamadı.

      Veri Sahibi Başvuru Formu

      

     VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

      

      

      

     1. VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKI

      

      

      

     Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası'nın  20.  maddesi  gereğince;  herkes,  kendisiyle  ilgili  kişisel  verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

      

     •    Başvuru Hakkının Kapsamı

      

     6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVK Kanunu") 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri

     Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:

     1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
     2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
     3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
     4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarı ldığı üçüncü kişileri öğrenme,
     5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu

     kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

     1. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerekt iren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan  işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
     2. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir

     sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

     1. Kişisel verilerinin  kanuna  aykırı  olarak  işlenmesi  sebebiyle  zarara  uğraması  halinde  zararın

     giderilmesini talep etme.

      

     •    Başvuru Hakkı Kapsamı Dışında Kalan Haller

      

     KVK  Kanunu'nun  28.  Maddesi  gereğince  aşağıdaki  hallerin  KVK  Kanunu'nun  kapsamında  olmaması sebebiyle,   kişisel   veri   sahiplerinin   aşağıda   yer   alan   konularda   haklarını   ileri   sürmeleri   mümkün olmayacaktır:

      

     1. Kişisel verilerin  milli  savunmayı,  milli  güvenliği,  kamu  güvenliğini,  kamu  düzenini,  ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla,  sanat,  tarih,  edebiyat  veya  bilimsel  amaçlarla  ya  da  ifade  özgürlüğü  kapsamında işlenmesi.
     2. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik

     gibi amaçlarla işlenmesi.

     1. Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
     2. Kişisel verilerin  soruşturma,  kovuşturma,  yargılama  veya  infaz  işlemlerine  ilişkin  olarak  yargı

     makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

      

     KVK Kanunu'nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

      

     1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
     2. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
     3. Kişisel veri  işlemenin  kanunun  verdiği  yetkiye  dayanılarak  görevli  ve  yetkili  kamu  kurum  ve kuruluşları  ile  kamu  kurumu  niteliğindeki  meslek  kuruluşlarınca,  denetleme  veya  düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

      

     1. Kişisel veri  işlemenin  bütçe,  vergi  ve  mali  konulara  ilişkin  olarak  Devletin  ekonomik  ve  mali

     çıkarlarının korunması için gerekli olması.

      

      

      

     1. ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARI SONUÇLANDIRMASI

      

      

      

     KVK Kanunu'nun 13. maddesine uygun olarak kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerini Şirketimize yazılı olarak iletmeleri durumunda, Şirketimiz veri sorumlusu sıfatıyla, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.

      

     Verilerin güvenliğini sağlama amacıyla, Şirketimiz tarafından, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel  verinin  sahibi  olup  olmadığını  tespit  etmek  amacıyla  başvuruda  bulunan  kişiden  bilgi  talep edilebilecektir.   Şirketimiz   ayrıca   kişisel   veri   sahibinin   başvurusunun   talebe   uygun   bir   biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

      

     Veri sahibinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi,  bilginin  kamuya  açık  bir  bilgi  olması  gibi  durumlarda,  Self Collection tarafından  gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.

      

      

      

     III.        VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN İZLENECEK BAŞVURU YÖNTEMi

      

      

      

     Veri sahiplerinin haklarına ilişkin başvurularını, KVK Kanunu'nun 13. maddesine uygun bir biçimde, yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ("KVK Kurulu") tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeleri gerekmektedir.

      

     Şirketimize "yazılı" olarak yapılacak başvuruların işbu form kullanılarak;

     -     İadeli taahhütlü mektupla,

     -     Şahsen ................................. adresine,

      

     •    Başvuruların Yöneltileceği Kanal

      

      

      

      

     BAŞVURU YÖNTEMİ

      

     İadeli Taahhütlü Mektup

      

     Şahsen Başvuru

     BAŞVURU ADRESİ

     Self Collection

     Armağanevler Mh Başak Sk No:16 D:2 Ümraniye

     İstanbul / Türkiye

     Self Collection

     Armağanevler Mh Başak Sk No:16 D:2 Ümraniye İstanbul / Türkiye

      

      

      

     •    Başvuru Sahibi Tarafından Yöneltilecek Talepler

      

      

      

      

      

     Konu

      

     Tercih

     1

     Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu?

      

     2

     Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, işleme faaliyeti kapsamında bilgi talep ediyorum.

      

     3

     Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacı ve faaliyetin  işleme  amacına  uygun  yürütülüp  yürütülmediği  konusunda  bilgi  talep ediyorum.

      

     4

     Kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu? Kişisel verilerim aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.

      

     5

     Kişisel verilerimin şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve düzenlenmesini talep ediyorum.

      

     Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler şirketimize iletilmelidir:

     •    Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel

     verilerinizin içeriği.

     •    Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

      

     6

     Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum, bu nedenle kişisel verilerimin,

      

     o Silinmesi veya,

     o Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.

      

     Talep  halinde  kişisel  verilerinizin  işlenme  sebeplerinin  neden  mevcut  olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge şirketimize iletilmelidir.

      

     7

     Kişisel  verilerim  Şirketiniz  nezdinde  eksik  veya  yanlış  işleniyorsa  kişisel  verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum.

      

     Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:

     •    Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel

     verinizin içeriği.

     •    Kişisel veilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

      

     8

     Kişisel  verilerimin  işlenmesini  gerektiren  sebepler  ortadan  kalktıysa  bu  durumun kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep ediyorum.

      

     Talep  halinde  kişisel  verilerinizin  işlenme  sebeplerinin  neden  mevcut  olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.

      

     9

     Şirketiniz   nezdinde   işlenen   kişisel   verilerimin   münhasıran   otomatik   sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi neticesinde aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum.

      

     Talep halinde aleyhinize çıkan sonucu açıklayan bilgi/belge şirketimize iletilmelidir.

      

     10

     Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

      

     Talep halinde uğradığınız zararı açıklayan bilgi/belge şirketimize iletilmelidir.

      

      

     1. BAŞVURU SAHİBİ İLE İLETİŞİM KURULMASI

      

      

      

     Başvurunuzun Şirketimiz tarafından sonuçlandırılması ve sonuçların sizlere iletilmesinin teminini sağlamak amacıyla aşağıda yer alan bilgilerin başvuruda bulunan veri sahibi tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

      

     Başvuruda bulunan veri sahibinin;

      

      

      

     Adı Soyadı:

      

     TC Kimlik Numarası:

      

     Adresi:

      

     Cep Telefonu:

      

     E-posta Adresi:

      

     Şirketimizle Arasındaki İlişki:

     o Üye müşteri o İş Ortağı

     o Ziyaretçi o Diğer

     Şirketmizle Olan İlişkisinin Sona Erip Ermediği:

     o Devam ediyor o Sona erdi

     İletişim Adresi Tercihi:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Başvuru Tarihi:

     İmza:

     back to top
     Filtreler